Tổng hợp các action thường dùng trong wordpress

Liên hệ nhanh
8 December 2014
Comments: Comments Off on Tổng hợp các action thường dùng trong wordpress

Các Actions thông dụng thường dùng trong WordPress

Ở phần trước thiết kế website biên hòa đã giới thiệu cơ bản actions trong wordpress, trong bài viết này chúng tôi tổng hợp các actions thường dùng trong wordpress và giải thích chức năng cũng như ví dụ từng actions

Quản lý các thông số khởi tạo wordpress

Actions này, cơ bản sẽ can thiệp mọi thứ khi wordpress khởi tạo ngoại trừ phần header của wordpress, và actions này rất quan trọng, được dùng nhiều nhất bởi vì bạn có thể thêm mọi thứ trước khi wordpress bắt đầu chạy

Thay đổi một vài cấu hình mặc định của rewrite rules

Trong quá trình sử dụng wordpress, thiết kế web tại đồng nai thấy rằng wordpress không cho phép chúng ta thay đổi cấu trúc URL cơ bản cho các trang author, trang kết quả tìm kiếm hoặc phân trang archive trong phần quản lý

Code sau sẽ giúp chúng ta xử lý vấn đề này:

<?php
add_action( ‘khoitao’, ‘khoitao_vidu’ );
function khoitao_vidu() {
global $wp_rewrite;
$wp_rewrite->author_base = ‘trangauthor’;
$wp_rewrite->search_base = ‘trangsearch’;
$wp_rewrite->pagination_base = ‘phantrang’;
}

?>

Gửi các yêu cầu HTTP Headers

Như cái tên nó mô tả, action này sẽ điều phối cho phép chúng ta gán và khởi tạo http header để gửi

Hướng Internet Explore sử dụng Rendering Engine được chỉ định

thẻ X-UA-compatible meta sẽ chỉ cho internet explorer dùng các rendering engin được chỉ định khi đọc 1 trang web. Nếu bạn gan nó là “edge”, IE sẽ sử dụng bộ rendering engine mới nhất, tuy nhiên nó sẽ không tương thích với google chrome frame

May mắn là, chúng không giới hạn thẻ meta được sử dụng, chúng ta có thể dùng các http header. và action send_headers giải quyết tốt công việc này:

<?php
add_action( ‘gui_header’, ‘vidu_gui_header );
function vidu_gui_header() {
header( ‘X-UA-Compatible: IE=edge,chrome=1’ );
}
// có thể tham khảo ví dụ tại đây: http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference/send_headers
?>

Tác động chuyển đổi các themes wordpress

nếu bạn muốn chạy một vài tác vụ sau khi chuyển đổi themes trong wordpress, bạn có thể dùng action after_switch_theme

Xóa bộ nhớ tạm về rewrite rules sau khi chuyển đổi theme

Ví dụ trong trường hợp: làm thế nào để xóa bộ nhớ về rewrite rules sau khi chuyển đổi qua theme mới, vì mỗi theme có một chức năng đường dẫn riêng cho từng bài viết ?

Code sau sẽ giải quyết vấn đề này

<?php
add_action( ‘chuyen_theme’, ‘vidu_chuyen_theme’ );
function vidu_chuyen_theme() {
flush_rewrite_rules();
}
?>

rất là dễ dàng đúng không nào ?

Thêm các cột tùy chỉnh vào các bài viết wordpres

chức năng này sẽ điều phối một số action cho phép chúng ta tạo thêm các cột vào các bài viết trong phần admin

Hiển thị số lần đính kèm vào bài viết
tưởng tượng rằng bạn cần biết bao nhiêu files bạn đã đính kèm vào mỗi bài viết, ví dụ bạn đã đính kèm 10 hình ảnh vào mỗi bài viết, thay vì mở từng bài viết ra và đếm trong Media Library, bạn có thể thêm một cột hiển thị trong “All Posts” để làm điều này:

<?php
add_filter( ‘manage_posts_columns’, ‘manage_posts_columns_example’, 5 );
add_action( ‘manage_posts_custom_column’, ‘manage_posts_custom_column_example’, 5, 2 );

function manage_posts_columns_example( $columns ) {
$columns[‘post_attachments’] = __( ‘Attached’, ‘theme-name’ );
return $columns;
}

function manage_posts_custom_column_example( $column_name, $post_id ) {
if( ‘post_attachments’ == $column_name ) {
$attachments = get_children( array( ‘post_parent’ => $post_id ) );
$count = count( $attachments );
if( $count != 0 ) {
echo $count;
}
}
}
?>

Tác động đến phần <Head> trong Admin wordpress
trong một vài trường hợp, chúng ta có thể cần thêm một vài thứ vào phần head của trang admin, và action admin_head làm nhiệm vụ này

Hiển thị Favicon khác trong phần admin
đây là ví dụ cơ bản cho việc chèn một trong nhiều cái cần thiết vào head của trang admin

<?php
add_action( ‘favico’, ‘vidu_favico’ );
function vidu_favico() {
echo ‘<link rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” href=”‘ . get_bloginfo(‘template_directory’) . ‘/img/favico.ico” />’;
}
?>
đặt hình icon favico.ico vào đúng thư mục img, favico mặc định của wordpress sẽ thay đổi theo favico của bạn

Chèn mã vào hàm wp_footer()

action này được gọi khi function wp_footer được thực thi, bạn có thể tùy chỉnh những gì sẽ được hiển thị ra ngoài website

Bài viết tới đây cũng đã phải tạm dừng, các bài viết tiếp theo thiết kế website bình dương sẽ trình bày tiếp các action thông dụng khi dùng bộ wordpress

Tổng hợp các action thường dùng trong wordpress was last modified: December 8th, 2014 by dat

Comments

comments

Comments are closed.