Hướng dẫn tạo những file cơ bản cho theme framework wordpress

Liên hệ nhanh
11 December 2014
Comments: Comments Off on Hướng dẫn tạo những file cơ bản cho theme framework wordpress

Hướng dẫn tạo những file cơ bản cho theme framework wordpress

Trong bài viết này, thiết kế website ở đồng nai sẽ giới thiệu theme cơ bản và chỉnh sửa những file template với việc chuẩn bị thêm các hook và function được chèn vào framework của bạn. Mục đích của bài viết này là hướng dẫn code một cách rõ ràng, không bị tình trạng trùng lặp code, điều này có nghĩa là bạn phải tạo các include files cho vòng lặp loop

Đồng nghĩa bạn sẽ không phải tạo những trùng lặp về loop trong child theme khi bạn tạo mới một template files, và nếu bạn cần chỉnh sửa loop thì bạn chỉ phải chỉnh sửa nó một lần

 

wordpress theme framework

Lưu ý: những file cơ bản được tạo sau đây dựa vào theme đã tạo sẵn từ file html, với một vài thay đổi, yêu cầu bạn phải cần có những thứ sau:

– phiên bản phát triển của wordpress
– theme riêng của riêng bạn được tạo từ html
– trình soạn thảo code

Tạo include file cho vòng lặp Loop

Với famework của tôi, thiết kế web đồng nai sẽ tạo ba vòng lặp loop: một cho trang archives ( bao gồm trang mail của blog), một cho single posts, và một cho pages

Bởi vì tôi muốn mỗi trang hiển thị theo mỗi cách riêng, không giống nhau giữa mỗi trang

Mặc dù sẽ tạo ra ba vòng lặp loops, nó sẽ hiệu quả hơn nếu chèn vòng lặp vào mỗi file template ở theme framework của bạn

Vòng lặp chính (main)
Vòng lặp chính main sẽ cho file archives và trang main của blog. Trong thư mục theme của bạn, tạo một file có tên là loop.php

Copy code sau từ file archive.php
<?php
if ( have_posts() )
the_post();
?>

<h2 class=”page-title”>
<?php if ( is_day() ) { ?>
Archive for <?php echo get_the_date();
}
elseif ( is_month() ) { ?>
Archive for <?php echo get_the_date(‘F Y’);
}
elseif ( is_year() ) { ?>
Archive for <?php echo get_the_date(‘Y’);
}
else {
echo get_queried_object()->name;
} ?>
</h2>

<?php rewind_posts(); ?>

<?php // start the loop ?>
<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<article id=”post-<?php the_ID(); ?>” <?php post_class(); ?>>

<h2 class=”entry-title”>
<a href=”<?php the_permalink(); ?>” title=”<?php printf( esc_attr__( ‘Permalink to %s’, ‘compass’ ), the_title_attribute( ‘echo=0’ ) ); ?>” rel=”bookmark”>
<?php the_title(); ?>
</a>
</h2>

<section class=”left image quarter”>

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { ?>
<a href=”<?php the_permalink(); ?>”>
<?php the_post_thumbnail( ‘medium’, array(
‘class’ => ‘left’,
‘alt’ => trim(strip_tags( $wp_postmeta->_wp_attachment_image_alt ))
) ); ?>
</a>
<?php } ?>
</section><!– .image –>

<section class=”entry-meta”>
<p>Posted on <?php the_date(); ?> by <?php the_author(); ?></p>
</section><!– .entry-meta –>

<section class=”entry-content”>
<?php the_content(); ?>
</section><!– .entry-content –>

<section class=”entry-meta”>
<?php if ( count( get_the_category() ) ) : ?>
<span class=”cat-links”>
Categories: <?php echo get_the_category_list( ‘, ‘ ); ?>
</span>
<?php endif; ?>
</section><!– .entry-meta –>

</article><!– #01–>

<?php endwhile; ?>
<?php // ends the loop ?>

Bạn không cần phải hiển thị tiêu đề lớn ở trang main blog, vì vậy chèn thêm tag điều kiện vòng quanh vòng lặp

if ( ! is_front_page() ) {
}

Bây giờ bạn cần thêm vòng lặp này vào những file template liên quan, trong file archive.php và index.php, thay thế vòng lặp loop có sẵn với tag get_template_part(), nơi mà bàn chèn vòng lặp loop

<?php get_template_part( ‘loop’ ); ?>

Vậy là bạn đã hoàn tất công việc tạo ra vòng lặp loop cho archives

Vòng Lặp Trang (page loop)
Kế tiếp, bạn sẽ tạo vòng lặp loop cho trang (pages), tạo một file có tên là loop-page.php

Copy vòng lặp từ file có sẵn page.php
<?php
if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<article id=”post-<?php the_ID(); ?>” <?php post_class(); ?>>

<?php if ( ! is_front_page() ) { ?>
<h2 class=”entry-title”><?php the_title(); ?></h2>
<?php } ?>

<section class=”entry-content”>
<?php the_content(); ?>
</section><!– .entry-content –>
</article><!– #post-## –>

<?php endwhile; ?>

Bây giờ, thay thế tất cả các page templaes (page.php và page-full-width.php) với code sau:
<?php get_template_part( ‘loop’ , ‘page’ ); ?>

Tạo vòng lặp cho single post
Cuối cùng là bạn sẽ tạo vòng lặp file cho single posts, nơi sẽ hiể thị các bài viết và bất kì nội dung nào trong tương lai nâng cấp. Vòng lặp này giống với main loop ngoài trừ nó không chèn thêm link vài bài viết (post), và không có tag điều kiện kiểm tra loại trang

Tạo một file tên là loop-single.php và file khác có tên single.php

Copy nội dung của index.php vào single.php và chỉnh sửa chú thích tại phần đầu của file, gọi nó là vòng lặp loop

<?php get_template_part( ‘loop’, ‘single’ ); ?>

Với việc code chuẩn, rõ ràng và giảm tối đa trùng lặp code trước khi hoàn thành theme framework là điều cơ bản khi tạo theme và sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian sau này, thiết kế web tại đồng nai hy vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào cho các bạn trong quá trình tạo riêng cho mình một theme cho chí mình, mang phong cách riêng và duy nhất

Hướng dẫn tạo những file cơ bản cho theme framework wordpress was last modified: January 26th, 2016 by dat

Comments

comments

Comments are closed.